Surusidonta

Kuk­ka­kaup­pa Hel­mes­tä saat kau­niit kukat kaik­kiin elä­män­ti­lan­tei­siin, myös suruun. Ammat­ti­tai­toi­set flo­ris­tim­me suun­nit­te­le­vat ja toteut­ta­vat toi­vei­de­si mukai­set hil­li­tyt ja kau­niit kuk­ka­lait­teet, arkun­ko­ris­teet, surun­va­lit­te­lu­ku­kat ja muut surusi­don­ta­työt hau­ta­jai­siin ja muis­to­ti­lai­suuk­siin. Tilaa meil­tä hau­ta­jais­ku­kat, suru­kim­put ja kukkalaitteet.

Hautajaiskukat

Arkun ympä­ril­le ja hau­dal­le voi­daan las­kea kuk­ka­lait­tei­ta tai suru­kimp­pu­ja. Nyky­päi­vä­nä ei enää ole ole­mas­sa tiet­ty­jä hau­ta­jais­kuk­kia, vaan surusi­don­toi­hin sovel­tu­vat kai­ken­lai­set kukat ja värit. Kuk­ka­lait­tee­seen tai hau­ta­kimp­puun lii­te­tään yleen­sä joko nau­ha tai kort­ti, johon kir­joi­te­taan jää­hy­väis­ter­veh­dys, jos­ta käy ilmi ketä muis­te­taan ja kenen toi­mes­ta. Lisäk­si hau­ta­jais­kuk­kiin voi­daan liit­tää myös jokin värs­sy kuten runo tai Raamatunlause.

Osanottokukat

Surun­va­lit­te­lu­ku­kat ovat kau­nis tapa osoit­taa osan­ot­toa vain­ajan lähei­sil­le. Ammat­ti­tai­toi­set flo­ris­tim­me aut­ta­vat valit­se­maan tilan­tee­seen sopi­vat osan­ot­to­ku­kat, joil­la muis­taa sil­loin, kun sanat eivät rii­tä. Surun­va­lit­te­lu­ku­kik­si sopi­vat esi­mer­kik­si eri­lai­set sini-val­koi­set ja val­ko-vih­reät kuk­ka­kim­put. Osan­ot­to­kuk­kien yhtey­teen lii­te­tään osan­ot­to­ter­veh­dys, joka osoi­te­taan vain­ajan lähei­sil­le, kuten puo­li­sol­le, van­hem­mil­le, lap­sil­le tai sisaruksille.

Adressit

Suruadres­sil­la ote­taan osaa suruun, kun­nioi­te­taan vain­ajan muis­toa ja muis­te­taan omai­sia. Adres­sit toi­mi­te­taan ennen hau­ta­jai­sia lähio­mai­sel­le tai siu­naus- tai muis­to­ti­lai­suu­teen, jos­sa ne on yleen­sä tapa­na lukea. Adres­siin kir­joi­te­taan omis­tus­osa, eli ketä muis­te­taan ja ket­kä ovat osa­not­ta­jia, lisäk­si adres­siin voi­daan kir­joit­taa myös osan­ot­to­teks­ti, kuten jokin värssy.

Hautauspalvelut

Kuk­ka­kaup­pa Hel­men kans­sa samois­sa tilois­sa toi­mii myös Hau­taus- ja juh­la­pal­ve­lu Kal­la. Surun koh­da­tes­sa saat kai­ken hau­ta­jai­siin ja muis­to­ti­lai­suuk­siin tar­vit­ta­van saman katon alta.

Tilaa kukat myös kätevästi netistä, klikkaa verkkokauppaan!