Hääsidonta

Kuk­ka­kaup­pa Hel­mes­tä saat ihas­tut­ta­vat kukat elä­mä­si tär­keim­pään päi­vään. Osaa­vien flo­ris­tiem­me käsis­sä syn­ty­vät upeat ja kes­tä­vät hää­si­don­nat sul­ha­sen rin­ta­ku­kis­ta ja mor­sia­men hää­kim­puis­ta hius­ko­ris­tei­siin ja hää­pai­kan kuk­ka-ase­tel­miin. Sinun ei tar­vit­se vara­ta etu­kä­teen aikaa, poik­kea käy­mään, niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä juu­ri tei­dän hää­juh­liin­ne sopi­vat yksi­löl­li­set hää­ku­kat. Hää­kuk­kien suun­nit­te­lu kan­nat­taa aloit­taa vii­meis­tään kuu­kaut­ta ennen hääpäivää.

Morsiuskimppu

Mil­lai­nen on sinun unel­mie­si mor­sius­kimp­pu? Pas­tel­lin sävyi­siä pio­nei­ta, val­koi­sia kie­lo­ja, hem­pei­tä vil­li­kuk­kia? Mor­sius­kimp­pu on kuin koru, joka vii­meis­te­lee mor­sia­men tyy­lin ja asu­ko­ko­nai­suu­den sekä koros­taa sinua mor­sia­me­na! Mor­sius­kimp­pu voi olla pyö­reä tai las­keu­tu­va, mini­ma­lis­ti­nen tai run­sas, hem­peä, bohee­mi tai tyy­li­käs, juu­ri sel­lai­nen kuin sinä haluat. Mor­sius­kimp­pu kan­nat­taa suun­ni­tel­la niin, että se kruu­naa asu­ko­ko­nai­suu­den ja soin­tuu kau­niis­ti hää­juh­lien tee­maan ja muu­hun koris­te­luun. Suun­nit­te­lus­sa kan­nat­taa ottaa huo­mioon seson­gin mukaan saa­ta­vil­la ole­vat kukat, ja myös esi­mer­kik­si luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä saa­daan aikaan kau­nii­ta ja tren­dik­käi­tä luonnonkukkamaisiakimppuja.

Heittokimppu

Mor­sius­kim­pun lisäk­si voi­daan suun­ni­tel­la myös eril­li­nen heit­to­kimp­pu perin­teis­tä hää­kim­pun heit­toa var­ten. Täl­lä tavoin mor­sian voi säi­lyt­tää var­si­nai­sen mor­sius­kim­pun muis­to­na itsel­lään. Tii­viis­ti sidot­tu heit­to­kimp­pu on yleen­sä kau­nis pel­kis­tet­ty ver­sio mor­sius­kim­pus­ta, ja sii­nä käy­te­tään­kin usein samo­ja kuk­kia kuin morsiuskimpussa.

Sulhasen rintakukka

Mor­sius­kimp­puun yhteen­so­pi­vat vie­heet sido­taan sul­ha­sel­le, best­ma­neil­le, sul­has­po­jil­le ja isil­le vasem­paan takin­kään­tee­seen. Sul­ha­sen rin­ta­kuk­ka voi­daan vali­ta esi­mer­kik­si mor­sius­kim­pus­ta osoit­ta­maan hää­pa­rin yhteen­kuu­lu­vuut­ta, mut­ta usein vie­heek­si voi­daan vali­ta myös vaik­ka­pa val­koi­nen nei­lik­ka tai jokin muu juh­la­pai­kan kuk­kiin ja hää­kim­pun tyy­liin sopi­va yksit­täi­nen kukka.

Rannekukat ja hiuskukat

Hel­mes­tä saat myös muut mor­sius­si­don­nat, kuten mor­sia­men, kaa­so­jen ja äitien hius­ku­kat sekä ran­ne­ku­kat. Mor­sius­kim­pun kans­sa yhteen­so­pi­vat hius­ku­kat voi­daan kiin­nit­tää kam­pauk­seen joko sel­lai­se­naan tai hius­kuk­kaan asen­ne­tul­la hen­get­tö­mäl­lä rau­ta­lan­gal­la. Ammat­ti­tai­dol­la vali­tut hius­ku­kat ja ran­ne­ku­kat säi­ly­vät kau­nii­na koko hää­päi­vän ajan.

Kukat häihin

Hää­pai­kan kukat ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa juh­la­pai­kan koris­te­lus­sa. Kuk­ka­kaup­pa Hel­mes­tä saat kaik­ki hää­ku­kat sekä kirk­koon ja juh­la­pai­kal­le että pöy­tä­ase­tel­miin, mor­sius­kaa­reen ja mor­siusau­toon. Meil­tä saat hää­ku­kat tar­vit­taes­sa val­miik­si juh­la­pai­kal­le toi­mi­tet­tu­na, Rova­nie­men kau­pun­gin alu­eel­la. Lai­naam­me käyt­töön­ne myös kaik­ki pöy­tä­ase­tel­miin, hää­kimp­pui­hin ja mui­hin hää­si­don­toi­hin tar­vit­ta­vat lasias­tiat ja maljakot.

Tilaa kukat myös kätevästi netistä, klikkaa verkkokauppaan!