Kukkasidonta

Kuk­ka­kimp­pu on kau­nis tapa muis­taa juh­la­päi­vä­nä tai tuo­da piris­tys­tä arjen kes­kel­le. Kuk­ka­kaup­pa Hel­mes­tä löy­dät kat­ta­van vali­koi­man laa­duk­kai­ta ja tuo­rei­ta leik­ko­kuk­kia monen­lai­siin tilai­suuk­siin ja tyy­lei­hin sopi­vik­si. Ympä­röi­vää luon­toa ja upei­ta vuo­de­nai­ko­jam­me vaa­li­van Hel­men kuk­ka­si­don­nois­sa käy­te­tään run­saas­ti myös luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja. Onko toi­veis­sa­si klas­si­sen kau­nis, tyy­li­käs, hem­peä tai tren­di­käs kimp­pu? Hel­men ammat­ti­tai­toi­set flo­ris­tit toteut­ta­vat upeat kuk­ka­kim­put ja -ase­tel­mat aina asiak­kaan toi­vei­ta kuun­nel­len. Ammat­ti­lais­ten käsis­sä val­mis­tu­vat niin vaa­ti­vat sidon­ta­työt juh­lien koris­tuk­sek­si kuin syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ril­le tai vaik­ka­pa kotiin vie­tä­väk­si. Näyt­tä­vän koko­nai­suu­den vii­meis­te­lee kimp­puun sopi­va kau­nis paketti!

Tilakoristelu

Val­mis­tu­jai­set, kas­te­ti­lai­suus, syn­ty­mä­päi­vät tai yri­tys­juh­lat tulos­sa? Vii­meis­te­le eri­lai­set tilai­suu­det ja juh­lat kau­niil­la kuk­ka­kim­puil­la ja -ase­tel­mil­la. Kuk­ka­kaup­pa Hel­mi pal­ve­lee asiak­kai­taan myös tila­ko­ris­te­luis­sa. Me somis­tam­me ja kuki­tam­me tilai­suu­den juu­ri sinun toi­vei­de­si mukai­sek­si ihas­tut­ta­vak­si, näyt­tä­väk­si tai tyy­lik­kääk­si koko­nai­suu­dek­si. Meil­tä saat kuk­ka-ase­tel­mat, kim­put ja muut kuk­ka­so­mis­teet pie­niin ja suu­riin yri­tys- ja yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin, juh­laan ja arkeen. Suun­ni­tel­laan yhdes­sä sinun tai yri­tyk­se­si näköi­nen koko­nai­suus! Voit myös jät­tää tila­ko­ris­te­lun koko­naan mei­dän huo­lek­sem­me, ja sinul­le jää enem­män aikaa muu­hun juh­la­suun­nit­te­luun ja juh­li­mi­seen. Me huo­leh­dim­me puo­les­ta­si tila­ko­ris­te­lun suun­nit­te­lus­ta, kuk­kien toi­mi­tuk­ses­ta sekä somis­tuk­ses­ta, ja lisäk­si saat meil­tä lai­naan kaik­kiin tilat­tui­hin kuk­ka-ase­tel­miin ja -kimp­pui­hin tar­vit­ta­vat jalal­li­set lasias­tiat ja maljakot.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää tai tule käymään Helmessä!